بررسی دیدگاه های سید قطب و رشید رضا در «فی ظلال القران» و «المنار» پیرامون شیعه
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ادیان و مذاهب
نام استاد/نام دانشجو : عبدالرحیم رضاپور
چکیده این رساله در هفت بخش تنظیم شده که هر بخشی از ان دارای چند فصل است. عنوان هر فصل نام تحقیقی است که مورد بحث واقع شده است، هر فصل ان پژوهشی است پیرامون دیدگاه های محمد رشید رضا و سید قطب در تفسیرهای المنار و فی ظلال القران در باره شیعه. در این اثر نخست به بیان پیشگفتار، ضرورت بحث، شیوه، منابع، پیشینه بحث و هدف این نوشتار پرداخته شده است. در شروع هر موضوعی نخست دیدگاه های این دو مفسر، بیان و تبیین شده سپس با استفاده از ایات و روایات و گاهی با بهره گیری از سخنان صاحب نظران اسلامی به تحلیل و نقد ان پرداخته شده است. بخش اول این رساله به زندگی نامه این دو مفسر اختصاص یافته است که کوشیده شد با توجه به منابع موجود، تحلیلی کلی از زندگی و اثار و شکل گیری اندیشه این دو مفسر ارایه شود.برخی از دیدگاه هایی که این دو مفسر پیرامون شیعه بیان نمودند عبارتند از: خداوند در دنیا دیده نمی شود ولی در اخرت دیده می شود، اگاهی از غیب مخصوص خداوند است، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی موعود موجب رکود و عقب ماندگی است، توسل به اموات و شفاعت جایز نیست ، پدر و مادر پیامبر مشرک بودند، همه صحابه عادلند و ... که با توجه به منابع و اراء دانشمندان و فقها اسلامی به تحلیل و بررسی ان پرداخته شد که بعضی از انها عبارتند از: اگر مقصود از رویت خدا دیدن به قلب باشد، سخن درستی است ، اطلاع دیگران از غیب از طریق تعلیم الاهی است، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی موعود واجب و جزو عقاید شیعه و اهل سنت محسوب می شود، تاریخ گواهی می دهد که توسل در زمان خلفا مرسوم بوده است، اگر کسی بهره ای از شفاعت دارد بالعرض و به اذن الاهی است، به اعتقاد شیعه پدر و مادر و اجداد پیامبر (ص) تا حضرت ادم هیچ یک به شرک الوده نشدند ، صحابی بودن فضیلتی بزرگ است، اما حرمت و فضیلت صحابی بودن تا زمانی باقی است که صحابی مرتکب جرمی نشده باشد، برخی از شان نزول هایی که بیان شد علاوه بر تعارض با شان نزول های دیگر، دارای اشکالات جدی متنی و سندی است.